09. Ученици генерације

Резиме

Ко су најбољи ученици у школама? Каква су њихова искуства? Шта о њима мисле њихови другови, наставници и родитељи?

Похвала '' Ученик генерације '' додељује се ученику добитнику дипломе ''Вук Караџић'' с највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељених према критеријумима утврђеним Статутом школе.
Примерно владање кандидат за доделу похвале  ''Ученик генерације '' мора имати и после закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели те похвале    
Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на такмичењима из наставних предмета у организацији Министарства просвете и признатих од стране тог министарства.
Предлог за избор ученика генерације утврђује одељењски старешина ученика или надлежно одељењско веће најкасније на седници на којој се утврђују успех и владање ученика на крају наставне године.
Предлог се подноси у писменом облику и треба да буде образложен, уз навођење података о успеху и владању ученика.
Предлог се подноси директору, одмах после седнице одељењског већа на којој су утврђени успех и владање ученика на крају наставне године.
По истицању рока за достављање иницијативе директор именује трочлану комисију, у чијем саставу су, поред њега, и два наставника ( један из старијих, а други из млађих разреда ).
Задатак комисије је да провери податке о успеху и владању ученика, да на основу тако проверених података сваком кандидату утврди бодове по основу успеха на такмичењима и да на основу тако утврђених бодова сачини ранг листу и кандидата с највишим бројем бодова предложи наставничком већу за доделу похвале '' Ученик генерције ''.
У случају да највећи број бодова имају два или више ученика, комисија ће наставничком већу предложити да похвала '' Ученик генерације '' додели свим таквим ученицима.
У састав комисије не може ући наставник који предаје или је предавао неком од предложених кандидата, нити наставник код којег постоје разлози који доводе сумњу његову непристрасност приликом бодовања.
Наставничко веће доноси одлуку о додели похвале '' Ученик генерације'' као и о награди за изабраног ученика.
Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од укупног броја чланова и та одлука је коначна.
Ученик генерације награђује се књигом.
Ученик генерације, поред награде у облику књиге, може добити и награду у облику бесплатне екскурзије, летовања, зимовања или у облику другог пригодног поклона, у складу са могућностима Школе, донатора или спонзора.

Представљене школе

Основна школа "Милија Ракић", Церовац, општина Смедеревска Паланка

ОШ "Милија Ракић", Церовац, општина Смедеревска Паланка

Основна школа "Роса Трифуновић", Александровац, општина Жабари

ОШ "Роса Трифуновић", Александровац, општина Жабари

Емисија на Јутубу

YouTube видео


Comments