08. Такмичења

Резиме

Учешће деце и младих на такмичењима. Школска, општинска, регионална и државна такмичења. Подршка и проблеми у реализација такмичења.

Такмичење је ваннаставна активност која се организује у циљу вредновања и рангирања знања, умења, вредновања и способности ученика из предмета, односно области предмета.
Смотра је ваннаставна активност која се организује у циљу представљања, односно вредновања и рангирања способности, умења и вештина ученика из предмета, области предмета и активности.
Ученик се такмичи, односно учествује на смотри, на језику на коме стиче образовање, уколико се другачије не изјасни.
Организаторе такмичења и смотри одређује министар календаром такмичења и смотри за сваку школску годину.
Циљ такмичења и смотри је афирмација образовноваспитног рада, постигнућа ученика и подизање квалитета образовања.
Задаци такмичења су:
а) вредновање нивоа стечених знања, умења, вештина и способности ученика;
б) рангирање нивоа постигнућа ученика.
Задаци смотре су:
а) јавно представљање способности, склоности, умења, знања и вештина ученика;
б) вредновање и рангирање нивоа постигнућа ученика.
Такмичења и смотре организују се на следећим нивоима: школском, општинском, окружном/градском/међуокружном (регионалном), републичком и међународном.
Школско такмичење и смотра је обавезни ниво. Организује га стручно веће школе за предмет, односно област предмета и за све ученике школе.
Општинско такмичење и смотру организују општински активи стручних друштaва за поједине предмете, односно области предмета.
Окружно/градско/међуокружно такмичење и смотру организују школе и стручна друштва за сваки поједини предмет, односно област предмета, као и други организатори, у сарадњи с Министарством просвете и науке (даље: Министарство). Републичко такмичење и смотру организују стручна друштва, заједнице школа и други организатори у сарадњи са Министарством. Међународно такмичење и смотру организују Министарство и стручно друштво или други организатор у сарадњи са међународном организацијом.
Такмичења и смотре спроводе се у складу са програмом којим организатор одређује садржај, организацију, начин припреме, методолошка упутства, програмске задатке, као и износ финансијских средстава потребних за спровођење такмичења и смотри.
Садржај такмичења и смотри примерен је узрасту ученика и заснива се на наставном плану и програму.
Ученик може учествовати на такмичењу и смотри из највише два наставна предмета и једног ваннаставног облика или из једног наставног предмета и два ваннаставна облика образовноваспитног рада, осим ако се ученик такмичи из области уметности (музичке и балетске школе).
Организатор такмичења и смотре подноси Министарству захтев за спровођење такмичења до 15. јула текуће године за наредну школску годину.
Школа може учествовати на такмичењима и смотрама уколико их је планирала својим годишњим програмом рада.
Организатор такмичења и смотре, у сарадњи са Министарством – школском управом, утврђује: начин организације и носиоце појединих задатака на свим нивоима и у свим етапама (организациони одбор, потребне комисије, поткомисије и друга задужена лица), припрему и извршавање планираних задатака.
Организатор такмичења и смотре стара се о припреми ученика за такмичења и смотре, планира и организује семинаре и друге инструктивне облике рада за наставнике који остварују програме такмичења и смотри.
Пропозиције такмичења и смотре утврђује организатор у сарадњи са Министарством, и то: услове за припрему и одржавање (организациони, материјални, технички, временски и др. услови); услове за учешће ученика; начин провере знања, умења, вештина и способности, односно начин представљања; начин вредновања резултата и рангирања ученика; право на жалбу и рок за њено подношење; награде, признања и похвале ученицима, наставницима, школама и организаторима.
За међународно такмичење и смотру пропозиције утврђује организатор међународног такмичења и смотре.
Начин вредновања резултата и рангирања ученика на такмичењима и смотрама обавља комисија коју образује организатор. Комисију чине најмање три члана.
Школску комисију образује стручно веће за област предмета.
Општинску комисију образује стручно друштво, односно заједница школа, на предлог општинског актива наставника.
Окружну/градску/међуокружну комисију образују стручно друштво и други организатори у сарадњи са школском управом. Један члан комисије је представник стручног друштва, односно заједнице школа.
Републичку комисију образује организатор, а најмање један члан је представник Министарства.
Резултати такмичења су јавни и објављују се на огласној табли школе у дану одржавања такмичења.
Ученици који освоје прво, друго и треће место на општинском такмичењу и смотри пласирају се на окружно/градско/међуокружно такмичење и смотру, а у складу с пропозицијама стручног друштва или другог организатора.
Ученици који освоје прво, друго и треће место на претходном нивоу пласирају се на државно такмичење и смотру. Републичко такмичење и смотра може се организовати ако су организована најмање претходна два нивоа такмичења и смотри.
Прво место на републичком такмичењу и смотри припада ученику који освоји највећи број бодова. Друго и треће место припада ученицима који према даљем редоследу имају највећи број бодова. Ученици који имају исти број бодова деле одговарајуће исто место.
Ученици који на такмичењу и смотри освоје прво, друго и треће место добијају од организатора: дипломе, признања, похвале и награде.
Наставници од организатора добијају признања, похвале и награде. Директор школе, у складу са статутом школе, може посебно да награди наставника и ученика за постигнуте резултате на такмичењу и смотри.
Организатор може да утврди и друге врсте награда учесницима такмичења и смотре, као и награде донатора и спонзора.
Календаром такмичења и смотри, који доноси министар за сваку школску годину, утврђују се: предмет, односно област предмета, организатори такмичења и смотри, врсте, ниво и време одржавања такмичења и смотри.
Организатори такмичења и смотри својим годишњим програмима рада планирају такмичења и смотре, а организују их у складу са календаром.

Представљене школе

Основна музичка школа "Божидар Трудић", Смедеревска Паланка, општина Смедеревска Паланка

Основна музичка школа "Божидар Трудић", Смедеревска Паланка

Емисија на Јутубу

YouTube видео


Comments