04. Путовања деце и младих

Резиме

Могућност да деца и млади путују и упознају друге градове и заједнице у земљи и иностранстству.

Могућност да деца и млади путују и упознају друге градове и заједнице у земљи и иностранстству је значајна компонента њиховог образовања. Према Светској туристичкој организацији туристичко путовање је оно које се одвија изван уобичајене средине одређене особе (било у земљи, било у иностранству), односно можемо говорити о просторној компоненти – сваки путник није турист, иако је сваки турист путник!
Најчшћа форма путовања деце и омладине је екскурзија као ваннанставна активност која се остварује ван школе
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.
Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.
Садржаји екскурзије остварују се на основу наставног плана и програма образовно-васпитног рада и саставни су део годишњег програма рада школе.
Одељењска и стручна већа школе предлажу програм екскурзије, који достављају наставничком већу, ради разматрања и доношења.
Екскурзија може да се изведе ако је савет родитеља дао сагласност на програм и цену екскурзије и избор агенције.
Програм екскурзије садржи: образовно-васпитне циљеве и задатке; садржаје којима се постављени циљеви остварују; планирани обухват ученика; носиоце предвиђених садржаја и активности; трајање, путне правце, техничку организацију иначин финансирања.
Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су директор школе, стручни вођа, одељењски старешина или други наставник, који је најмање једну годину изводио наставу у одређеном одељењу икога одреди директор установе. Стручног вођу путовања одређује директоршколе.
Одељењски старешина обезбеђује организационо-техничке услове за извођење путовања и координира остваривање садржаја и активности предвиђених програмом екскурзије, стара се о безбедности и понашању ученика.
Стручни вођа путовања припрема и спроводи програм који се односи на остваривање постављених образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја.
Стручни вођа путовања бира се из реда наставника који остварују наставни план и програм. Изузетно, ако се екскурзија организује за највише две групе ученика, стручни вођа пута може бити и одељењски старешина или други наставник.
После овог увода чућемо наставнике и ученике школа учесница у пројекту о путовањима односно екскурзијама.

Представљене школе

Основна школа "Олга Милошевић", Смедеревска Паланка

Основна школа "Радица Ранковић", Лозовик, општина Велика Плана

ОШ "Радица Ранковић", Лозовик

Емисија на Јутубу

YouTube видео


Comments